ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อองค์กร : ชื่อภาษาไทย : โรงพยาบาลแก่งกระจาน ชื่อภาษาอังกฤษ : KAENGKRACHAN HOSPITAL ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน : แพทย์หญิง อนุธิดา ประทุม ให้บริการ ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ในระดับปฐมภูมิและทุตยิภูมิ พื้นที่รับผิดชอบบริการระดับปฐมภูมิ ม.5 และม.8 ต.วังจันทร์ จำนวนประชากร 1,246 คน / 311 หลังคาเรือน และรับผิดชอบอำเภอ แก่งกระจาน จำนวนประชากร 30,673 คน มี รพ.สต.จำนวน 9 แห่ง มีสุขศาลาพระราชทาน 1 แห่ง

About us

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ทันสมัย เข้าถึงฉับไว บริการได้มาตรฐาน ครอบคลุมกลุ่มเปาะบาง และพื้นที่ห่างไกล ภายในปี 2570"

เข็มมุ่งองค์กร

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการให้บริการสุขภาพ Sepsis STEMI Stroke Trauma (3S1T) และระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่านิยม (Core Value)

K Knowledge องค์กรมีมาตรฐาน
K Kindness บริการด้วยหัวใจ
C Community / Co-ordination ประสานสายใยภาคี
H Happiness. ทุกชีวีมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและจัดระบบส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาระบบบริการเครือข่ายในระดับปฐมภูมิแบบไร้รอยต่อ ด้วยแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและภาคีเครือข่ายให้มีศักยภาพและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนระบบบริการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)

ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาโรคทันเวลา อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการตายลดลง

ลักษณะสำคัญขององค์กร ( Organization Profile )

สภาพแวดล้อมขององค์กร (main service) : โรงพยาบาลแก่งกระจานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีแพทย์ 4คน โดยจัดบริการตามมาตรฐานของบริการ มีคลินิกเฉพาะโรค DM, TB, HIV, Asthma, COPD, คลินิกสุขภาพจิต ให้บริการแบบบูรณาการทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพ ทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ วิสัยทัศน์ (vision) : โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (Remote service area) โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายในปี 2565
ค่านิยม (values) : พัฒนาเพื่อคุณภาพ อย่างมีคุณธรรม บนความพอเพียง
พันธกิจ (mission) : 1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ครอบคลุมและได้มาตฐาน โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
2.พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและจัดระบบการส่งต่อให้มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ
3.มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core compet) การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการบริการการแพทย์เชิงรุก