รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รายการ PDF เวลาบันทึก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลด 2024-06-06 17:03:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลด 2024-05-29 09:43:27
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการ 1 อัตรา ดาวน์โหลด 2024-05-20 13:14:57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล ดาวน์โหลด 2024-04-04 20:15:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก (พนักงานเปล) ดาวน์โหลด 2024-04-02 10:18:56
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมารายวัน) ดาวน์โหลด 2024-03-29 16:08:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก (พนักงานบันทึกข้อมูล) ดาวน์โหลด 2024-03-25 16:30:24
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล และ พนักงานเปล ดาวน์โหลด 2024-03-25 16:08:41
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล และ ตำแหน่ง พนักงานเปล ดาวน์โหลด 2024-03-14 14:37:27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2024-02-29 09:05:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2024-02-23 18:29:48
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2024-02-16 10:51:02
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(ชั่วคราว)รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2024-02-07 11:54:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก ( ตำแหน่ง พนักงานบริการ ) ดาวน์โหลด 2024-01-25 10:45:34
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข ดาวน์โหลด 2024-01-24 10:20:15
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ดาวน์โหลด 2024-01-17 09:28:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) ดาวน์โหลด 2024-01-15 09:37:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน) ดาวน์โหลด 2024-01-15 09:37:19
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๑ อัตรา ดาวน์โหลด 2024-01-05 09:21:28
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ๑ อัตรา ดาวน์โหลด 2024-01-05 09:20:15
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (พนักงานบริการ ขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 2023-10-19 14:38:07
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) ดาวน์โหลด 2023-10-04 14:19:36
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามเอกสารแนบท้าย และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริง มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักโภชนาการ ดาวน์โหลด 2023-09-05 11:02:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก (นักโภชนาการ) ดาวน์โหลด 2023-08-25 14:43:51
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2023-08-20 15:13:55
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ ดาวน์โหลด 2023-08-16 10:10:31
ประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลด 2023-08-10 16:16:55
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการและ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดาวน์โหลด 2023-08-05 09:05:58
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน) ดาวน์โหลด 2023-07-27 15:13:00
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ดาวน์โหลด 2023-07-24 11:46:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก (จ้างเหมารายวัน) ดาวน์โหลด 2023-07-22 12:18:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลด 2023-07-15 14:56:16
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ( จ้างเหมารายวัน ) ดาวน์โหลด 2023-07-10 13:44:53
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดาวน์โหลด 2023-07-10 12:43:43
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด 2023-07-07 15:11:14
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ดาวน์โหลด 2023-07-04 09:18:49
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ดาวน์โหลด 2023-07-03 19:28:13
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด 2023-07-03 19:26:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดาวน์โหลด 2023-07-03 17:37:41
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด 2023-06-23 00:00:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ(1) ดาวน์โหลด 2022-08-26 00:00:00
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน ดาวน์โหลด 2022-08-17 00:00:00
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ดาวน์โหลด 2022-08-08 00:00:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา (2) ดาวน์โหลด 2022-08-03 00:00:00
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดาวน์โหลด 2020-07-25 00:00:00