ประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยปฏิบัติงานดูแลคณะ ครม.สัญจร

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

โครงการพาหมอไปหาประชาชน

ซ้อมแผนทางด้านสูติกรรมและตรวจประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

ลงพื้นที่รับการนิเทศ สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ห้องตรวจ + OPD จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ.2567
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์ล่วงละเมิดทางเพศฯ สธ_ ปีงบฯ 67 (ปลัด สธ_)
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy สธ_ ปีงบฯ 67 (ปลัด สธ_)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 10 พ.ย. 66
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 10 พ.ย. 66
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลว. 10 พ.ย. 66
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนพฤศจิกายน 2566
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม 2566
แผนการเงิน (Planfin) โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2567
นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
หน้าที่และอำนาจของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
โครงสร้าง รพช.แก่งกระจาน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567
ประกาศระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แถลงการณ์โรงพยาบาลแก่งกระจาน ฉบับที่ 1

12 อันดับโรคผู้ป่วย ประจำปี 2567(ถึงเมษายน)

ความดันโลหิตสูง


จำนวน คน

กล้ามเนื้ออักเสบ

จำนวน คน

เบาหวาน

จำนวน คน

ไขมันในเลือดสูง

จำนวน คน

ไข้หวัด

จำนวน คน

ไตวาย

จำนวน คน

ไข้หวัดไม่ทราบสาเหตุ

จำนวน คน

โรคปริทันต์

จำนวน คน

เวียนศรีษะ

จำนวน คน

ปวดท้อง

จำนวน คน

หอบหืด

จำนวน คน

ไข้เลือดออก

จำนวน คน

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน

คณะกรรมการบริหาร

พญ.อนุธิดา ประทุม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน

นางมุกดา สนจีน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นายภัทร ศรีเพชรภูมิ

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายชิต เตรียมศิริวรกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

น.ส.ขวัญนภา จันทร์วรศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

น.ส.ธนภรณ์ แย้มมาก

นายแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

นางวัชราวัลย์ เพ็ชรแจ่ม

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายเกรียงไกร อยู่สุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้างานยาเสพติด

Contact